Foirm Iarratais
Application Form

Téigh i dteagmháil leis an oifig / Please contact school office

Coláiste Cois Life

Fáilte ón bPríomhoide

Fáilte romhat chuig Coláiste Cois Life agus suíomh idirlín an Choláiste.
Bunaíodh Coláiste Cois Life sa bhliain 1997 chun freastail ar an éileamh atá ar oideachas iarbhunscoile as Gaeilge sa cheantar mórthimpeall ar Leamhcán. Is Coláiste Pobail ainmnithe le hÉiteas Caitliceach faoi bhainistíocht Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire é Coláiste Cois Life.

Táimid an-bhródúil as an gcuraclam leathan, ár dtorthaí acadúla agus an réimse imeachtaí seach-churaclaim. atá á sholáthar againn i gColáiste Cois Life. Aithníonn ár bhfoireann go mbíonn a mbuanna féin ag gach uile scoláire agus déanann an coláiste a seacht ndícheall freastal ar na buanna seo i suíomh chomhbhách.

Is í uaillmhian an choláiste caighdeán den scoth a bhaint amach maidir le Gaeloideachas, caighdeán múinteoireachta, spórt agus cultúr. Is í fís an choláiste go mbeidh scoláirí Coláiste Cois Life ullamh chun glacadh go díograiseach leis na dúshláin atá rompu sa saol amach anseo.

Welcome to Coláiste Cois Life and our school’s website.
Coláiste Cois Life was established in 1997 to meet the demand for post-primary education through the medium of Gaeilge in the surrounding area of Lucan. We are a designated Community College under the patronage of Dublin & Dún Laoghaire Education and Training Board.

We are proud of the very broad curriculum available here in Coláiste Cois Life, our excellent academic results and wide range of extracurricular activities. Our staff recognise that everyone has their own talents and as a school we do our very best to help our students fulfil their potential in a caring environment.

It’s our ambition to provide a standard of excellence in relation to education through the Irish language, quality of teaching, sport and culture. Our vision is that Coláiste Cois Life students will be prepared to enthusiastically accept the challenges they face in life in the future.

“Ag Foghlaim agus ag Forbairt ar Bhruach na Life.”

– Breandán Mac Fhloinn
PRÍOMHOIDE

Nuacht

Scoláirí an téarma

Thug muid aitheantas do scoláirí an téarma le linn an tionól scoile ar an Déardaoin. Bronnadh teastas ar scoláire amháin i ngach rang. Comhghairdeas libh!  We gave recognition to the...

Níos mo

Comhghairdeas

Comhghairdeas le Emily Ní Thoráin, Rang Maighe, Bliain a Sé a bhuaigh Duais Sainspiorad an BOOÁCDL i mbliana. Congratulations to Emily Ní Thoráin, Bl6 that won the DDLETB Ethos award...

Níos mo

Rith Cois Life

Comhghairdeas leis na buaiteoirí seo a leanas agus gach duine eile a ghlac páirt: Buachaillí Sinsir: Rónán Ó Flatharta Maitiú Ó Braonáin Ben Ó Leathlobhair Cailíní Sinsir:  Sadhbh NÍ Bhuachalla...

Níos mo

Gailearaí an Choláiste

Féach ar na gailearaithe grianghraf is déanaí ón gcoláiste.

Look at the latest gallery photographs from the college.

Féilire Imeachtaí an Choláiste

Féach imeachtaí atá le teacht don choláiste.

See upcoming events for the college.

Scroll to Top