Polasaithe an Choláiste | School Policies

Cosaint Leanaí – Child Protection Policies
Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Teimpléad Measúnaithe Riosca CCL – 29-01-24 – 

Ráiteas agus Measúnú Riosca maidir le Cosaint Leanaí 30-01-23

Seicliosta Chosaint Leanaí 30-01-23

Fógra maidir le hAthbhreithniú 30-01-23

CCL – 29-01-24 Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

CCL – 29-01-24 Seicliosta le haghaidh Athbhreithnithe ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Polasaithe Iontrála – Admissions Policies

Admission Policy 2024 – 2025

Polasaí Iontrála 2024 – 2025

Admissions Notice 2024 – 2025

Fógra Bliantúil maidir le hIontrálacha 2024 – 2025

**Ní mór “ foirm BOM 1” a chomhlánú chun achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh maidir le clárú. Should a parent / guardian wish to appeal a decision on enrolment, they are required to complete a “BOM form 1”.  Foirm BOMR1

Polasaithe Teicneolaíochta – ICT Policies

Polasaí Inghlactha Úsáid iPad

Polasaí Úsáide Inghlactha Teicneolaíocht + na Meán Sóisialta

 

Polasaithe Scoile eile – General School Policies

Polasaí na Gaeilge

Cód Iompair an Choláiste

Polasaí Frithbhulaíochta

Polasaí Gníomhaíochtaí Lasmuigh den Scoil

Polasaí Tinrimh agus Poncúlachta

Polasaí OSPS.docx

Polasaí maidir le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Polasaí ar Fheasacht na Timpeallachta CCL

Polasaí um Riachtanais Bhreise Oideachasúil

Polasaí Treorach – Guidance Policy

Polasaí Treorach

Guidance Policy

Polasaithe BOOACDL – DDLETB Policies

Polasaí TCI agus Fógra Príobháideachais/CCTV Policy and Privacy Notice : https://www.ddletb.ie/wp-content/uploads/2023/10/DDLETB-CCTV-Policy-Privacy-Notice-October-2023-signed.pdf.pdf

Policy Próiseáil Sonraí/Data Processing Policy: https://www.ddletb.ie/wp-content/uploads/2023/10/DDLETB-Data-Processing-Policy-Oct-2023-signed.pdf.pdf

CCL – 29-01-24 Dignity in the Workplace
CCL – 29-01-24 Dínit San Ionad Oibre
Scroll to Top