Cód Iompair an Choláiste

Is féidir PDF den polasaí seo a íoslódáil anseo.

A PDF of this policy can be downloaded here.

Cód Iompair

Leagfar amach sa chód seo:

 

 • Na freagrachtaí atá ar scoláirí.
 • An caighdeán iompair atá inghlactha sa Choláiste agus le linn ghníomhaíochtaí an Choláiste.
 • An próiseas a leanfar chun dea-iompar a fhorbairt agus a chothú.
 • Na duaiseanna/pionóis gur féidir a úsáid.

 

Included in this code are:

 

 • The responsibilities of
 • The acceptable standard of behaviour in the Coláiste and during activities of the Coláiste.
 • The process to be followed to encourage and promote good
 • Awards/Sanctions which may be

 

Aidhmeanna an Choláiste

 1. Oideachas sa chiall is leithne, trí mheán na Gaeilge, a chur ar fáil.
 2. Cabhrú le forbairt an duine agus na gnéithe seo a leanas san áireamh : Pearsantacht; Spioradáltacht; Moráltacht; Intleacht; Aclaíocht agus
 3. Cabhrú le haon duine a bhaineann leis an gColáiste a bheith páirteach i saol an Choláiste agus tairbhe a bhaint as páirt a
 4. Cur ar chumas aon duine a bhaineann leis an gColáiste a c(h)umas féin a aithint agus a fhorbairt; Freagracht a ghlacadh dó/di féin ionas go n-éireoidh leis/léi saol iomlán sásúil a chaitheamh agus a d(h)ualgas i leith an phobail a chomhlíonadh.
 5. Tabhairt le tuiscint gur páirtíocht idir an scoláire, na tuismitheoirí/caomhnóirí, foireann an Choláiste agus an pobal i gcoitinne atá i
 6. Comhoibriú éifeachtach a chruthú idir scoláirí, tuismitheoirí/caomhnóirí agus foireann an choláiste.
 7. Timpeallacht oiriúnach foghlama a chothú.
 8. Cearta foghlama/oibre gach duine a chinntiú agus a
 9. Dea-nósanna iompair/oibre/foghlama a chothú agus a
 10. Sábháilteacht gach duine a chosaint agus a chinntiú chomh fada agus is féidir.

 

Aims of the Coláiste

 1. To provide Education, in its broadest sense, through the medium of
 2. To facilitate the development of the individual, taking into account the following aspects: Personality; Spirituality; Morality; Intelligence; Agility and
 3. To assist all those involved with the Coláiste to participate in the life of the Coláiste and to benefit from their
 4. To empower those involved with the Coláiste to recognize and develop their abilities/talents; to accept responsibility for themselves so as to enable them to lead complete, satisfactory lives while fulfilling their obligations to
 5. To arrive at the understanding that the process is a partnership between students, parents/guardians, staff of the Coláiste and the
 6. To develop effective co-operation between students, parents/guardians and the staff of the Coláiste.
 7. To create an appropriate learning
 8. To ensure and protect the learning and working environment of
 9. To develop and foster good behaviour and learning
 10. To protect and ensure the safety of all as far as

 

Luachanna

 

Leis na haidhmeanna a chur i gcrích glactar leis na luachanna seo a leanas mar chuid lárnach i saol an Choláiste:

 

Uaillmhian Cothrom na Féinne Dílseacht
Misneach Macántacht Flaithiúlacht
Díograis Béasaíocht Cinnearacht
Freagracht Comhoibriú Cairdeas
Bród Muinín Neamhspleáchas
Meas Tuiscint Dílseacht

 

Nil na luachanna seo in ord tosaíochta ar leith, ach glactar leis go bhfuil siad ar fad ar chomhchéim.

 

Values

 

To achieve these aims the following values are accepted as being central to life in the Coláiste:

 

Ambition Justice Loyalty
Courage Honesty Generosity
Enthusiasm Etiquette Leadership
Responsibility Co-operation Friendship
Pride Confidence Independence
Respect Understanding Commitment

 

These values are in no particular order but are all accepted to have equal status.

 

CUSPÓIRÍ

 

CUSPÓIR                                                                                               LUACNANNA

Lena thaispeáint gur fiú na luachanna seo a bheith mar chuid lárnach i saol an duine; i saol an Choláiste agus sa saol i gcoitinne glacaimid, mar dhúshlán, na cuspóirí seo a leanas orainn féin:

 

 1. Gaeilge a labhairt i gcónaí Ardaidhm; Dílseacht; Misneach; Muinín; Tuiscint; Bród;Macántacht, Meas; Freagracht; Neamhspleáchas; Cinnireacht
 2. Obair a dhéanamh chomh maith agus is féidir Meas; Ardaidhm; Cothrom an Féinne; Neamhspleáchas. Macántacht;

Díograis; Bród; Muinín

 1. An fhírinne a insint Meas; Macántacht; Misneach; Cothrom na Féinne; Neamhspleáchas; Muinín; Freagracht; Cinnireacht; Bród
 2. Tinreamh iomlán ach amháin i gcás tinnis Freagracht; Ardaidhm; Meas; Díograis; Comhoibriú; Cothrom na Féinne.
 3. Cabhrú lena chéile Meas; Tuiscint; Freagracht; Cairdeas; Cothrom na Féinne; Cinnireacht.

 

 1. Glacadh le daoine eile Cairdeas; Tuiscint; Flaithiúlacht; Ardaidhm; Neamhspleáchas.
 2. Páirt a ghlacadh Meas; Cothrom na Féinne; Bród; Dílseacht; Comhoibriú; Neamhspleáchas; Tuiscint; Cinnireacht

 

 1. Cur i láthair néata agus oiriúnach; Trealamh srl. in ord is in eagar agus istigh
 2. An Coláiste agus an Timpeallacht a choimeád glan

Bród; Meas; Díograis; Comhoibriú; Dílseacht; Cothrom na Féinne; Ardaidhm; Neamhspleáchas

Meas; Bród; Béasaíocht; Freagracht; Cinnireacht; Comhoibriú

 

 

 

 

OBJECTIVE                                                                                                       VALUE

Speak in Irish at all times                                                                          Aspiration, Loyalty, Bravery, Confidence, Understanding, Pride,

Honesty, Respect, Responsibility, Independence, Leadership

 1. Be mannerly Parity, Bravery, Independece, Leadership, Respect, Etiquette, Responsibility, Confidence, Cooperation,
 2. Complete work to the best of your ability Respect, Aspiration, Parity, Independence, Honesty, Diligence, Pride, Confidence.
 3. Tell the truth Respect, Honesty, Bravery, Parity, Independence, Confidence, Responsibility, Leadership,
 4. Full attendance; Unless sick Responsibility, Aspiration, Respect, Diligence, Cooperation,
 5. Help each other Respect, Understanding, Responsibility, Friendship, Parity, Leadership.
 6. Work collaboratively Friendship, Understanding, Generosity, Aspiration,
 7. Participate Respect, Parity, Pride, Loyalty, Cooperation, Independence, Understanding,

 

 1. Present yourself and your work in a neat and appropriate manner; Class materials, equipment srl organised and present

Pride, Respect, Diligence, Cooperation, Loyalty, Parity, Aspiration, Independence.

 

 1. Keep the school and its environment clean Respect, Pride, Etiquette, Responsibility, Leadership,

 

 

Meas ar Dhaoine (Respect for people)

 

 • Tá sé de cheart ag gach scoláire agus ag gach ball den fhoireann a bheith ag obair i dtimpeallacht chompordach agus shona sa Choláiste. Chuige sin tá meas ar a chéile bunúsach i ngach gné de shaol an choláiste.
 • It is the right of every student and staff member to do their work in a comfortable and happy environment in the Coláiste. Accordingly, respect for oneself and for one another is a basic requirement in all aspects of the life of the Coláiste.

 

Meas ar Mhaoin (Respect for property)

 

 • Ba chóir do gach duine atá bainteach leis an gColáiste meas a thaispeáint ar gach a bhfuil ina seilbh féin agus a bhfuil i seilbh dhaoine eile. Ba chóir a bheith cúramach agus aireach i gcás mhaoin gach duine agus gan aon damáiste mailíseach nó goid a dhéanamh.
 • Everyone should have respect for their own property and for that of others including the building and the property of the Coláiste. We should be careful of other people’s property and ensure that we are not involved in any malicious damage or

 

 

Freagrachtaí

Ní mór do gach scoláire:

 

 1. Gaeilge a labhairt i gcónaí le linn aon imeachtaí a bhaineann leis an gColáiste agus meas a thaispeáint ar an dteanga trí í a labhairt go cruinn agus an Ghaeilge a fheabhsú san áit go bhfuil laigí. Is scoil lán-Ghaeilge í Coláiste Cois Life mar sin is í an Ghaeilge teanga chumarsáide an Choláiste i ngach gné de shaol an Choláiste. Iarraimid ar scoláirí Choláiste Cois Life a n-ainm i nGaeilge a úsáid laistigh agus leis an
 2. A bheith dea-bhéasach agus iad i mbun ghníomhaíochtaí an Choláiste.
 3. A bheith ar scoil gach lá ach i gcás tinnis agus a bheith in am ar maidin agus do gach rang / gníomhaíocht anCholáiste.
 4. Éide Scoile/Éide Spóirt iomlán a chaitheamh i gcónaí agus a bheith glan agus néata.
 5. An dialann, na leabhair, na cóipleabhair agus aon trealamh eile a bheith aige/aici.
 6. An obair bhaile/ranga a thugtar a bheith déanta ar chumas an scoláire.
 7. Na seomraí agus timpeallacht an Choláiste a choimeád glan.
 8. Nóta ó thuismitheoir/ó chaomhnóir maidir le:
  • Bheith déanach/Fágáil luath
  • Bheith as láthair
  • Obair Bhaile gan a bheith déanta
  • Muna bhfuil an éide scoile iomlán á chaitheamh ag an scoláire nó muna bhfuil an fearas iomlán ag an scoláire, éide spóirt an choláiste san áireamh
  • Aon chúinse eisceachtúil eile.
 9. Síniú a fháil ar nótaí ón mbaile nó ón
 10. Síniú isteach/amach sa phríomhoifig agus tú déanach nó ag imeacht

 

Moladh/Duaiseanna

Ní mór cothromaíocht a bheith idir moladh agus pionós agus an cód iompair á chur i bhfeidhm.

 • Focal spreagúil/molta a thabhairt
 • Nóta molta a scríobh sa dialann/ sa chóipleabhar/ar
 • Moladh os
 • Duais bheag a bhronnadh ar an scoláire/ar an
 • Turas do ghrúpa/do rang a eagrú.
 • Duais do Scoláire an Ranga
 • Duais an Spóirt
 • Gradam an Choláiste
 • Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí.

 

Responsibilities

All students shall:

 

 1. Speak Gaeilge at all times during all school activities. Respect for the language should be shown by speaking it correctly and by using any, and every, opportunity to improve any weaknesses. Coláiste Cois Life is an all-Irish school. Accordingly, Irish is the language of communication in all activities of the Coláiste except in other language classes/activities. We ask all students of Coláiste Cois Life to use their Irish name within the school and in dealings with the
 2. Behave in an acceptable manner while involved in any school activity or when representing the school. This includes occasions during which the uniform is worn i.e. travelling to/from school.
 3. Attend school every day except in case of illness or other exceptional circumstances. Be on time for all classes and
 4. Wear full school/sports uniform always and be neat and
 5. Always have journal, books, copies and any necessary
 6. Do any class/home work to the best of the student’s ability, with neat and tidy
 7. Keep rooms and the environment of the Coláiste
 8. Have a note in the journal from parent/guardian regarding:
  • Being late/leaving early
  • Being absent
  • Homework not done/incomplete
  • Not wearing full uniform or not having necessary equipment including Sports gear
  • Any other exceptional circumstance
 9. Ensure that all notes from home/school are signed by parent/guardian/relevant
 10. Sign in/out in the Main Office if arriving late/leaving

 

Encouragement/Awards

 • A word of encouragement
 • A note of praise in the journal/copy/report
 • Public praise
 • A small prize for the student/class
 • An organized trip for a group/class
 • Student of the Class Award
 • Sport’s Award
 • Student of the Coláiste Award
 • Student Profile of Achievement

 

IOMPAR SCOLÁIRÍ SA RANG (Behaviour in Class)

 

Chun timpeallacht fhoghlama mhaith a chothú ba chóir cloí leis na treoracha seo a leanas:

 

 • Bí in am don rang agus imigh go deabhéasach, pointeáilte ó rang amháin go rang
 • Tabhair aire do do shábháilteacht féin agus do shábháilteacht gach duine eile agus tú ag gluaiseacht ó sheomra go seomra.
 • Bí ullamh don rang! Téigh díreach ag d’áit agus tóg amach aon leabhar/cóipleabhar/trealamh atá ag teastáil.
 • Comhoibrigh leis na múinteoirí agus le do chomhscoláirí sa rang agus bíodh meas agat ort féin agus ar dhaoine eile.
 • Bíodh Dialann an Choláiste agat i ngach rang agus scríobh an obair bhaile laethúil isteach
 • Bíodh an obair bhaile agus staidéar déanta don
 • Ná habair agus ná déan aon rud a chuirfeadh as d’aon duine eile sa
 • Ná bí ag ithe ag ól nó ag cogaint i rith
 • Tabhair aird ar threoracha an mhúinteora go háirithe agus fearas/innealra in úsáid.
 • Ná fág an seomra gan chead an mhúinteora.
 • Ba cheart an leithreas a úsáid ag am sosa/lóin.
 • Fág an seomra néata i do dhiaidh agus ná fág aon rud a bhaineann leat in aon

 

In order to create an appropriate, learning environment, students should follow the following guidelines:

 

 • Be on time for class and move quickly and in a mannerly way from one class to the
 • Take care of your own safety and that of others as you move from room to
 • Be ready for class! Go directly to your place and take out whatever books/equipment
 • Co-operate with the teacher and with other students. Respect yourself and
 • Make sure you have your journal in every class and that you write your daily homework in
 • Have all homework and study done for
 • Do not say or do anything which would disrupt anyone else in the
 • Do not eat, drink or chew in
 • Pay attention to the teacher’s instructions always but, particularly, in practical classes when using
 • Do not leave the room without the teacher’s
 • Use the toilets at break and lunch
 • Leave the room tidy after you and do not leave your belongings in the

 

IOMPAR I DTIMPEALLACHT AN CHOLÁISTE

 

 • Bíodh meas agat ort féin agus ar dhaoine eile i gcónaí.
 • Bíodh meas agat ar do mhaoin féin, ar mhaoin gach duine eile agus ar mhaoin an Choláiste.
 • Ná fág an Coláiste, rang nó timpeallacht an Choláiste gan chead. Má tharlaíonn é seo caithfidh an scólaire an t-am a dhéanamh suas faoi dhó, róimh nó ina dhiaidh am
 • Coimeád an timpeallacht glan agus cuir aon bhruscar sna boscaí bruscair atá ar fáil.
 • Níl cead guma coganta sa Choláiste nó ina
 • Níl cead na scairdeáin uisce a úsáid ach amháin roimh ranganna ar maidin, ag am sosa, ag am lóin agus tar éis ranganna tráthnóna.
 • Respect yourself and others
 • Respect your own property, other people’s property and that of the Coláiste.
 • Do not leave the Coláiste, a class or the grounds of the Coláiste without permission. If this happens the student must make up double the time, before or after
 • Keep all areas clean and put any rubbish the bins
 • Chewing gum is not allowed in or around the Coláiste.
 • The drinking fountains are only to be used before class in the morning, at break time, at lunch time and at the end of the school

 

IOMPAR TAOBH AMUIGH DEN SCOIL (Behaviour outside the Coláiste)

 

 • Bíonn Cód Iompair an Choláiste i bhfeidhm agus scoláirí ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí an Choláiste taobh amuigh den Choláiste.
 • Ná déan dearmad agus na héide scoile ort, fiú mura bhfuil tú páirteach i ngníomhaíocht scoile, go bhfuil tú mar ionadaí anCholáiste. Ná déan nó ná habair aon rud a thabharfaidh droch ainm nó droch-cháil don Choláiste.

 

 • Students must follow the Behaviour Code of the Coláiste when participating in school activities outside the Coláiste.
 • Do not forget that when wearing the uniform, even when not participating in a school activity, that you are representingthe Coláiste. Do not say or do anything that will give the Coláiste a bad name or bring it into

 

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT (Health and Safety)

 

 • Seodra / Gruaig: Má iarrtar ar aon scoláire seodra a bhaint / gruiag a cheangail siar de bharr sláinte agus sábháilteachta m.sh. i rang praiticiúil, ag corpoideachais &rl níl aon rogha ach sin a dhéanamh. Jewellery / hair: If any student is asked to remove jewellery / or tie back their hair due to health and safety reasons e.g in a practical class, in PE class etc there will be no choice but to adhere to
 • De bharr sláinte níl cead buidéal Tippex, rianairí buan nó gliú.

Due to health reasons bottles of Tippex, permanent markers and glue are not allowed.

 

 • DE RÉIR DLÍ NA TÍRECOSC IOMLÁN AR THABAC, AR ALCÓL AGUS AR AON SUBSTAINT MHÍDLEATHACH EILE SA CHOLÁISTE, I DTIMPEALLACHT AN CHOLÁISTE NÓ LE LINN AON GHNÍOMHAÍOCHT AN CHOLÁISTE. TÁ COSC IOMLÁN CHOMH MAITH AR SHOLÁTHAR/SEILBH AON SUBSTAINT MHÍDLEATHACH.

Má sháraítear an dlí seo ní bheidh rogha ach an scoláire a chur ar fionraí go dtí go dtagann tuismitheoir/caomhnóir isteach leis an scéal a phlé.

 

ACCORDING TO THE LAW OF THE LAND THERE IS A COMPLETE BAN ON THE USE OF TOBACCO, ALCOHOL AND ANY ILLEGAL SUBSTANCE IN THE COLÁISTE AND ITS ENVIRONS OR DURING ANY ACTIVITY OF THECOLÁISTE. THERE IS ALSO A COMPLETE BAN ON THE SUPPLY OR POSSESSION OF ANY ILLEGALSUBSTANCE.

If a student infringes these regulations, there is no choice but to suspend the student until such time as the matter is discussed with a parent/guardian.

 

ITHEACHÁN SLÁINTIÚIL (Healty Eating)

 

 • De bharr an líon murtaill i measc an phobail moltar an bia seo a leanas a sheachaint:

(Due to the increase in obesity amongst the population, it is advised to avoid the following food 😉

 • Deochanna súilíneacha (Fizzy drinks)
 • Aon chineál bia le líon mór siúcra / sail m.sh., milseáin, seacláid, cistí &tl
 • (Any food containing a lot of sugar / fat e.g. sweets, chocolate, cakes )
 • Chun cabhrú le dea-nósanna a chothú moltar: (in order to develop good habits it is advised)
  • Uisce in áit deochanna boga a ól (drink water instead of fizzy drinks)
  • Méadú ar líon na dtorthaí (eat more fruit)
  • Arán donn in áit arán bán (brown bread instead of white bread)
 • Meabhraítear go bhfuil cosc iomlán ar: (there is a total ban on the following:)
  • Guma coganta (chewing gum)
  • Gráin rósta (pop corn)
  • Criospaí (crisps)
  • Cnónna agus bianna ina bhfuil tairgí cnónna iontu (nuts and food containing nut traces)

 

AN NÁDÚR DAONNA

Tarlóidh eachtraí ó am go ham nach luíonn le fealsúnacht an Choláiste. Beifear ag súil go ndéanfar an eachtra a phlé, go n-aontófar ar chúiteamh dearfach agus go ndéanfar iarracht a chinntiú nach dtarlóidh an eachtra chéanna arís

 

From time to time incidents will occur which are not in-keeping with the philosophy of the Coláiste. It is hoped that, following discussion, agreement can be reached on positive recompense and that an effort will be made to ensure that the incident will not happen again.

 

PÍONÓIS CHÉIMITHE (Graded Sanctions)

 

Nuair a sháraítear aon cheann de na treoracha thuas maidir le hiompar nó le hobair is féidir le múinteoir na céimeanna anseo thíos a leanúint agus an pionós cuí a chur i bhfeidhm:

 

Nóta sa dialann Breis Oibre

An scoláire a chur ar aghaidh ag an múinteoir ranga An t-am atá cáillte a dheanamh suas

Bainte ó gníomhachtaí seach-curaclar Coinneáil istigh ag am lón

Sóisir – Fanacht siar 2 uair a chloig ar an Aoine (tar éis am scoile) nuair a bhíonn 3 nóta sa dialann in aghaidh naseachtaine

Sinsir – Fanacht siar 2 uair a chloig ar an Aoine (tar éis am scoile) nuair a bhíonn 2 nóta sa dialann in aghaidh naseachtaine

 

I rith an ama seo tabharfar obair breise/billeog oibre don scoláire le déanamh. (Níl obair bhaile nó stáidéar i gceist). Muna ndéanann an scoláire an fanacht siar ar an lá cuí beidh air/uirthi fanacht siar a dheanamh faoi dhó agus muna ndéanann an scoláire é ansin beidh sé/sí ar fionarí lae inmheánach.

 

Tar éis do scoláire fanacht siar de bharr nótaí faoi thrí taobh istigh de 2 mhí as a chéile cuirfidh an múinteoir ranga an scoláire ar chárta tuairisce ar feadh seachtaine/coicíse nó tréimhse eile le discréid an mhúinteora. Cuirfear an tuismitheoir/caomhnóir agus an Ceann Bliana ar an eolas.

 

Tar éis a bheith ar chárta tuairisce agus mura bhfuil feabhas suntasach cuirfear an scoláire ar aghaidh ag an gCeann Blianaagus, le discréid an Cheann Bliana, cuirfear fios ar thuismitheoirí agus cuirfear an scoláire ar chárta buí ar feadh seachtaine/coicíse nó tréimhse eile le discréid an Cheann Bliana.

 

Tar éis a bheith ar chárta buí faoi dhó sa bhliain agus mura bhfuil feabhas leanúnach suntasach cuirfear an scoláire ar aghaidh ag an bpríomhoide tánaisteach. Cuirfear fios ar thuismitheoirí/ar chaomhnóirí agus cuirfear an scoláire ar chártadearg.

 

Ag an bpointe seo agus fós muna bhfuil feabhas leanúnach tar éis tarlúint cuirfear an scoláire ar aghaidh ag an bPríomhoide. Cuirfear fios ar thuismitheoirí/ar chaomhnóirí agus cuirfear an scoláire ar chárta dearg don dara huair. Cuirfear ainm an scoláire faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta chun breithmheas a dhéanamh.

 

Má bhíonn scoláire ar fanacht siar don tríú huair nó níos minice taobh istigh de leaththéarma cuirfear uair an chloig sa bhreis leis an bhfanacht sair agus críochnóidh an fanacht siar níos déanaí dá bharr.

 

When any of the rules in relation to behaviour/work is broken, the teacher may follow the following steps and impose the appropriate sanction:

 

Note in the journal Extra work

Refer the student to the class tutor Make up missing time

 

Detention at lunch time

Juniors – Detention of two hours on Friday (after school finishes) if there are 3 notes in the journal within one week

Seniors – Detention of two hours on Friday (after school finishes) if there are 2 notes within 1 week.

 

During this time, students will be given extra work. If the student doesn’t attend detention, they will have to attend detention twice. If the student fails to attend the designated detentions, they will be on internal suspension.

 

If a student is detained 3 times within 2 months the class tutor will put the student on a report card for a week/fortnight or any period of time at the discretion of the class tutor. The parent/guardian and the Year Head will be informed.

 

Having been on a report card and if there is no significant improvement the student will be referred to the Year Head and, at the discretion of the Year Head, parents/guardians will be sent for and the student will be put on a yellow report card fora week/fortnight or any period of time at the discretion of the Year Head.

 

Having been on a yellow card twice in one year and if there is no continuous, significant improvement the student will be referred to the Deputy Principal who will meet with the student and a parent/guardian and the student will be put on a red report card.

 

Following this if there is still no continuous, significant improvement the student will be referred to the Principal who willmeet with the student and a parent/guardian and the student will be put on a second red report card. The student’s name and record will be brought before the Board of Management for consideration at this stage.

 

If a student is on detention for the third time or more often within a half term an extra hour will be added onto the detention and therefore the detention will finish an hour later.

 

FÓIN SO-GHLUAISTE (Mobile Phones)

 

Níl aon chúis mhaith go mbeadh fón so-ghluaiste ar siúl nó in úsáid i rith am scoile, i rith aon ghníomhaíochtaí scoile nó in aon áit sa scoil ach amháin i gcásanna eisceachtúla le cead ó bhall den fhoireann amháin. Má tá cúis éigeandála le linn am scoile go bhfuil ar scoláire nó tuismitheoir/caomhnóir dul i dteagmháil lena chéile nó le linn ghníomhaíocht scoile tabharfar cead an fón san oifig a úsáid. Caithfidh sé a bheith cás éigeandála amháin.

 

Má fheictear, má chloistear nó má úsáidtear fón so-ghluaiste le linn aon ghníomhaíocht an Choláiste gearrfar an pionós seo a leanas:

 

Bainfear an fón so-ghluaiste ar an láthair. Beidh ar an scoláire fíneáil €10.00 a íoc chun anfón a fháil ar ais. Cuirfear nóta sa dialann chuige sin. Má bhaintear an fón ón scoláire aon uair eile i rith na scoilbhliana sin beidh air/urithi fíneáil

€15.00 a íoc chun an fón a fháil ar ais ach an uair seo beidh ar thuismitheoir/caomhnóir teacht isteach chun an fón so-ghluaiste a bhailiú. Rachaidh an t-airgead go Cumann Carthanachta agus foilseofar an t-eolas seo ag deireadh na bliana. Is cuma cé leis an fón atá i gceist.

There is no good reason that mobile phones should be switched on, in use during school activities or in use in any place on the school grounds except in exceptional circumstances with the permission of a member of staff. In an emergency situation, if a student and parent/guardian need to communicate with each other, during school time or during any school activity, permission will be given to use the office phone. However, this only applies in emergency situations.

If a mobile phone is seen, heard or in use during any school activity the following sanctions will apply:

 

The phone will be confiscated immediatley. The student will have to pay a fine of

€10.00 to get the phone back. A note will be written in the dialann regarding this. If the mobile phone is confiscated at any other time during the school year the student will have to pay a fineof €15.00 in order to get the phone returned but this time a parent/guardian will have to come into the coláiste to collect the mobile phone. The money collected will be given to a Charity andthis information will be published at the end of the School year. It is irrelevant who owns thephone.

AON TREALAMH TEICNEOLAÍOCHTA EILE (Mar shampla: iPad, Taibléid, Uaireadóir Cliste, FitBit, Ríomhaire Glúine)

Má bhaintear mí-úsáid as aon trealamh leictreonach i rith nó ar shuíomh na scoile nó ar aon ghníomhaíocht scoile déanfar coigistiú ar an bhfearas sin láithreach agus déanfar athbhreithniú i gcomhairle leis an scoláire / na tuismitheoirí/caomhnóirí agus le údarás na scoile ar úsáid an fhearais sin i suíomh na scoile agus cathain a thabharfar an fearas sin arais don scoláire.

 

ANY OTHER TECHNOLOGICAL EQUIPMENT (For example: iPad, Tablet, smart watch, Fit Bit, Lap-top)

If any student misuses any electronic equipment during the school day or on the school grounds or on any school activity the appliance will be confiscated immediately and in conjunction with the student

/parents/guardians and the school authorities an assessment will be made on the use of that appliance in the school situation and when the applicance will be returned to the student

 

SÁRÚ TROMCHÚISEACH AR AN gCÓD IOMPAIR

 

 • Céim 5 a shroichint maidir le Riail na Gaeilge – féach Polasaí na Gaeilge lth 9/10.
 • Ionsaí fisiciúil nó bagairt fhisiciúil a dhéanamh ar aon
 • Ionsaí ó bhéal nó bagairt ó bhéal a dhéanamh ar aon
 • Bulaíocht ar aon
 • Goid ó aon duine nó ón gColáiste.
 • Mór-dhamáiste a dhéanamh do mhaoin aon duine nó do mhaoin an Choláiste.
 • Trealaimh a thógaint ó aon seomra sa scoil nach mbaineann leis an scoláire féin.
 • Diúltú glan treoracha a leanúint.
 • An Coláiste a fhágáil gan aon chead – má fhágann scoláire an scoil gan chead bíonn air/uirthi an t-am a dhéanamh suas faoi dhó roimh nó i ndiaidh am
 • Sábháilteacht aon duine a chur i
 • Úsáid a bhaint as tobac, as alcól nó as aon ábhar mí-dhleathach eile sa Choláiste, i dtimpeallacht nó le linn imeachtaí an Choláiste taobh amuigh den Choláiste. Soláthar/Seilbh aon ábhar mí-dhleathach.
 • Drochainm a tharraingt ar an gColáiste trí do chuid iompair taobh amuigh nó taobh
 • Aon chluiche/ghníomh a chuireann saol aon duine eile i mbaol is cúis díbeartha é.
 • Má úsáideann scoláire cárta tinrimh scoláire eile beidh sé/sí ar fionraí lae inmhéanach don lá

 

Sna cásanna thuasluaite agus i gcásanna eisceachtúla eile ní gá go leanfar an gnáthchóras. Cuirfear an scoláire ar aghaidh díreach ag an gceann bliana / ag an bpríomhoide tánaisteach / ag an bpríomhoide.

 

Is féidir fios a chur ar na tuismitheoirí/caomhnóirí láithreach agus gan aon chead a bheith ag an scoláire freastal ar ranganna go dtí go mbuailtear leis an dtuismitheoir/leis an gcaomhnóir – fionraí inmheánach.

 

Is féidir iarraidh ar an scoláire fanacht sa bhaile go dtí go mbuailtear leis an tuismitheoir/leis an gcaomhnóir.

 

Is féidir an scoláire a chur ar fionraí sa bhaile ar feadh tréimhse ainmnithe agus cead achomhairc ag an tuismitheoir/ag an gcaomhnóir.

 

Is féidir gníomhaíochtaí an scoláire a chur faoi bhráid chruinniú bhord bainistíochta.

 

Is féidir an scoláire a chur ar fionraí ar feadh tréimhse ainmnithe agus iarraidh ar thuismitheoir/ar chaomhnóir agus ar an scoláire freastal ar chruinniú bhord bainistíochta sula scaoilfear ar ais ag ranganna é/í.

 

Is féidir, ag deireadh an lae, iarraidh ar thuismitheoir/ar chaomhnóir an scoláire a bhaint ón scoil nó an scoláire a chur ón scoil.

 

Serious infringements of the Behaviour Code

 

 • A student who reaches céim 5 of Riail na Gaeilge – see Polasaí na Gaeilge page 9/10
 • Physical assault or threat of physical assault on a
 • Verbal attack or threat on a
 • Bullying a
 • Theft from a person or from the Coláiste.
 • Serious damage to another’s property or to school
 • Taking equipment from any room in the school which does not belong to the
 • Complete refusal to follow
 • Endangering a person’s
 • Use of tobacco, alcohol, any illegal substance during any activity of the Coláiste. Supply/Possession of any illegal
 • Giving the Coláiste a bad name by poor/unreasonable
 • Any game/activity which puts the life of anyone in danger is a cause for
 • If a student uses another students attendance card he/she will be on internal suspension on that

 

In the above cases and in other exceptional circumstances the normal process need not be followed. The student will be sent directly to the Year Head / Deputy Principal /Principal.

 

Parents/guardians may be sent for immediately and the student put on internal suspension until the meeting takes place.

 

The student may be told to stay at home until the meeting with the parent/guardian takes place. The student may be suspended for a period and the parent/guardian has the right of appeal.

The student’s record may be brought to the attention of the Board of Management for consideration.

 

The student may be suspended for a period and the parent/guardian and student requested to attend a Board meeting before the student is re-admitted.

 

The parent/guardian may be asked to remove the student from the school or the school may refuse to re- admit the student.

 

 

 

ÉIDE SCOILE AN CHOLÁISTE

Tá an éide scoile le fáil sa siopa Bernard Owen i Léim an Bhradáin.

The uniform is available from Bernard Owens menswear, Leixlip.

 

 

BLIANTA 1 – 3 (1st – 3rd Years)

Sóisir (Juniors)

BLIANTA 4 – 6 (4th – 6th Years)

Sinsir (Seniors)

Geansaí Sóisearach an Choláiste

(Junior College Jumper)

Geansaí Sinsearach an Choláiste

(Senior College Jumper)

   
Carbhat an Choláiste (College Tie) Carbhat an Choláiste (College Tie)
   
Sciorta nó Brístí an Choláiste

(College Kilt or College Trousers)

Sciorta nó Brístí an Choláiste

(College Kilt or College Trousers)

   
Léine bhán (White shirt) Léine bhán (White shirt)
   
Bróga Scoile Dubha (Black Shoes) le fáil i

Bernard Owens

Bróga Scoile Dubha (Black Shoes) le fáil i

Bernard Owens

   
Stocaí dubha fada (Long Black Socks) Stocaí dubha (Long Black Socks)
   
Seaicéad dubhghorm an Choláiste

(Navy reversible College jacket)

Seaicéad dubhghorm an Choláiste

(Navy reversible College jacket)

 

 

 

 

ÉIDE DON CHORPOIDEACHAS – GACH BLIAIN

(P.E. Gear – All Years)

 

Éide Spóirt an Choláiste (Culaith Spóirt

agus Léine Polo)

College Sports Wear (Track Suit and Polo

Shirt)

Bróga Reatha – níl cead ‘keds’ (bróga canbháis) a chaitheamh mar bhróga reatha

sa rang corpoideachas

Runners – ‘keds’ (canvass shoes) are not permitted as runners in the PE class
Scroll to Top