Riail na Ghaeilge

Is féidir PDF den polasaí seo a íoslódáil anseo.

A PDF of this policy can be downloaded here.

RIAIL NA GAEILGE

Déanfaidh foireann an Choláiste i gcomhcheangal le scoláirí agus leis na páirtithe eile gach iarracht le scoláirí a mhealladh maidir le Gaeilge a labhairt le díograis, chun meas a chothú ar an dteanga agus ar a n- oidhreacht agus le moladh a thabhairt as a ndúthracht.

Leis an aidhm seo a bhaint amach bíonn imeachtaí éagsúla ar siúl againn chun caighdeán na Gaeilge a leathnú, a fhorbairt agus a fheabhsú sa Choláiste

 

The staff of the Coláiste in co-operation with students and all other interested parties will make every effort to encourage students to speak Irish, to appreciate their language and heritage and to reward students for their commitment.

To achieve this aim various events are organised in order to improve and develop the standard of Gaeilge in the Coláiste.

 

Maidir leo siúd nach bhfuil dáiríre faoin nGaeilge is iad seo a leanas na céimeanna a leanfar sa chás go ndéanann scoláire cumarsáid (trí labhairt nó scríobh) i mBéarla.

Aon uair a úsáidtear abairt i mBéarla:

 • Cuirfidh an múinteoir nóta sa dialann (le síniú ag an tuismitheoir/caomhnóir) agus ar chárta iompair / Gaeilge an scoláire chun cuntas a chóimeád sa choláiste. Ansin leanfar na céimeanna seo a leanas:

 

In the event that a student does not take this opportunity seriously and communicates in English, outside of the English classroom (either orally or in writing) the following steps will be followed:

Anytime a student uses a sentence in English:

 

 • The teacher will put a note in the dialann (to be signed by a parent/guardian) and also on the behavioural card / cárta Gaeilge of the student where a record is kept in the Coláiste.

The following steps are then followed:

 

 

 1. * Labhróidh an múinteoir ranga agus an ceann bliana leis an scoláire.
  • Cuirfear an Príomhoide Tánaisteach ar an
  • Cuirfear an scoláire ar Fionraí Inmheánach an chéad lá scoile eile agus ar Fanacht Siar an chéad Aoine eile (ar feadh 2 uair an chloig).

 

 • The class teacher and the year head will speak with the
 • The Deputy Principal will be
 • The student will be on internal suspension the following school day and will be on detention the following Friday (for two hours).

 

 

 1. * Buailfidh na tuismitheoirí/caomhnóirí agus an scoláire leis an gceann bliana agus an

Príomhodie Tánaisteach chun polasaí na Gaeilge agus dearcadh an scoláire i leith na Gaeilge a phlé.

 • Cuirfear an scoláire ar Fionraí Inmheánach an chéad lá scoile eile agus ar Fanacht Siar an chéad Aoine eile (ar feadh 2 uair an chloig).
 • Ina theannta sin cuirfear an scoláire ar Chárta Thuairisc Gaeilge ar feadh seachtaine a bheidh le síniú sa bhaile ag na tuismitheoirí/caomhnóirí gach tráthnóna agus le taispeáint don Cheann Bliana an mhaidin dár gcionn.
 • Beidh sé/sí ar Fanacht Siar an chéad Aoine eile (ar feadh dhá uair).
 • Cuirfear an Príomhoide ar an

 

* Chomh maith le sin ní bheidh cead ag an scoláire feidhmniú mar ionadaí scoile in imeachtaí nach mbaineann leis an gcuraclam ar feadh tréimhse ceithre seachtaine scoile.
 • The parents/guardians and the student will meet with the Year Head and the Deputy Principal to discuss Polasaí na Gaeilge and the student’s attitude towards

 

 • The student will be on internal suspension the following school day and will be on detention the following Friday (for two hours).
 • The student will also be on a daily report card (tuairisc ghlas) for a week. This report card will have to be signed by the parents/guardians each evening and must be shown to the Year Head the following morning.
 • The principal will be

 

 • The student will not be allowed to represent the school in activities outside of the curriculum for a period of four school

 

 1. *Buailfidh na tuismitheoirí/caomhnóirí agus an scoláire leis an gceann bliana nó/

agus an Príomhoide Tánaisteach agus an Príomhoide chun polasaí na Gaeilge agus dearcadh an scoláire i leith na Gaeilge a phlé.

 • Cuirfear an scoláire ar Chárta Thuairisc Gaeilge ar feadh seachtaine a bheidh le síniú sa bhaile ag na tuismitheoirí/caomhnóirí gach tráthnóna agus le taispeáint don Phríomhoide an mhaidin dár gcionn.
 • Cuirfear an scoláire ar fionraí lae inmheánach agus ar Fanacht Siar an chéad Aoine eile (ar feadh 2 uair an chloig). Tabharfar obair bhreise dó/di atá bainteach le cúrsaí Gaeilge. Leanfaidh an fionraí inmheánach go dtí go ndéanann na tuismitheoirí/caomhnóirí coinne bualadh leis na daoine thuas luaite.
 • Cuirfear uimhir an scoláire faoi bhráid an

* Ón gcéim seo ar aghaidh ní bheidh cead ag an scoláire feidhmniú mar ionadaí scoile in imeachtaí nach mbaineann leis an gcuraclam don chuid eile den bhliainscoile.

 

 • The parents/guardians and the student will meet the Year Head/ Principal and or the Deputy Principal to discuss Polasaí na Gaeilge and the student’s attitude towards
 • The student will be put on a daily report card (tuairisc ghlas) for a week which will have to be signed by parents/guardians each evening and shown to the Principal the following
 • The student will be on internal suspension (and will be given extra work regarding cúrsaí Gaeilge) for a day and willbe on detention the following Friday (for two hours). The internal suspension will continue until the parents/guardians make an appointment to meet the above-mentioned
 • The student’s number will be put before the Board of
 • From this step onwards the student will not be allowed to represent the school in activities outside of the curriculum for the remainder of the school

 

 

 1. *Iarrfar ar na tuismitheoirí/caomhnóirí agus an scoláire litir a scríobh chuig an bPríomhoide chun a gcás aphlé.
  • Cuirfear an scoláire ar fionraí lae sa bhaile. Tabharfar obair bhreise dó/di atá bainteach le cúrsaí Gaeilge. (Cuirfear an scoláire ar fionraí inmheánach go dtí go bhfaightear an litir).
  • Buailfidh fo-choiste de Bhord Bainistíochta an Choláiste leis na tuismitheoirí/caomhnóirí agus an scoláire le dearcadh i leith scoil lán-Ghaeilge a phlé.
  • Cuirfear uimhir an scoláire faoi bhráid an Bhoird arís.

 

 • The parents/guardians and the student will be asked to write a letter to the Principal to state their case.
 • The student will be on suspension at home for one day during which he/she will be given extra work to do regarding Cúrsaí Gaeilge. (The student will be on internal suspension until the letter is received).
 • A sub-committee of the BOM will meet with the parents/guardians and the student to discuss their view with regard to a Scoil Lán-Ghaeilge.
 • The student’s number will be put before the Board of Management once

 

 

 1. *Má shroicheann scoláire an chéim seo do Riail na Gaeilge pléifear an cás de réir shárú tromchúiseach Cód Iompair an Choláiste.

 

 • Molfaidh an Príomhoide don Bhord Bainistíochta gur chóir don scoláire an Coláiste a fhágáil. Cuirfidh an Bord Bainistíochta an moladh ar aghaidh ag an mBord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún
 • Tá cead achomhairc ag na tuismitheoirí/caomhnóirí ag an mBord Bainistíochta agus ag an mBord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún
 • If the student reaches this step with regard to Riail na Gaeilge the situation will be discussed as a serious infringement of the Coláiste’s Code of
 • The Principal will advise the BOM that the student should leave the Coláiste.
 • The BOM will forward the proposal to the
 • The parents/guardians have the right to appeal the decision to the BOM and to the

 

Má bhristear Riail na Gaeilge arís le linn na seachtaine, rachaidh an scoláire ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile láithreach. Leanfaidh an scoláire céim níos airde.

 

If a student speaks English during the week they are following a particular step, then the student will proceed immediately to the next step. They will follow the higher step.

 

Cuirtear an córas seo i bhfeidhm laistigh de bhliain scoile amháin agus dá bhrí sin tosaíonn gach scoláire as an nua an chéad bhliain acadúil eile.

Beidh ar gach tuismitheoir/caomhnóir agus scoláire síniú go bhfuil Riail na Gaeilge léite acu agus go nglacann siad leis sula dtosaíonn an scoláire sa Choláiste.

This system operates for a period of one school year and therefore each student starts each school year with a cleansheet.

Parents/Guardians and the students are required to sign that they have read and accept Riail na Gaeilge before the student begins in the Coláiste.

 

Ní mór Gaeilge chruinn cheart a labhairt i gcónaí sa scoil, ag imeachtaí scoile agus ar shuíomh na scoile. Máúsáideann scoláire droch-Ghaeilge nó an iomarca focal i mBéarla in aon abairt / comhrá gan iarracht cheart á dhéanamh beidh an scoláire sin ag fáil droch-nóta. (Moladh a tháinig ó Chomhairle na Scoláirí, Bealtaine 2014).

The students are required to use accurate Irish at all times in the school with regard to all school activities or on the school premises. If however a student is not making an adequate effort (for example using too many words inEnglish in a sentence / conversation) they will be given a droch- nóta. (This recommendation was put forward by the Students Council, May 2014).

 

Is Coláiste LánGhaeilge atá ionainn agus dá bhrí sin bíonn sloinne gach scoláire i nGaeilge, sin an sloinne atá ag anRoinn Oideachais agus Scileanna dóibh agus chomh fada agus gur féidir ba chóir don chéad ainm a bheith inGaeilge.

As Coláiste Cois Life is an all Irish post-primary school the students surname is in Irish in accordance with the Department of Education and Skills and as far as possible we ask that the student’s first name is also in Irish.

 

Scroll to Top