Polasaí Úsáide Inghlactha Teicneolaíocht agus na Meán Sóisialta

*Tá an polasaí seo faoi athbhreithniú faoi láthair.

Is féidir PDF den polasaí seo a íoslódáil anseo.

A PDF of this policy can be downloaded here.

Polasaí Úsáide Inghlactha

Is é aidhm an Pholasaí  Úsáide Inghlactha a chinntiú go bhfaighidh daltaí deiseanna foghlama as achmhainní Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide na Scoile ar bhealach sábháilte agus éifeachtach. Féachtar ar úsáid agus rochtain Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide mar acmhainn agus mar phribhléid scoile. Mura gcomhlíontar polasaí AUP na scoile mar sin tarraingeofar siar an phribhléid agus gearrfar smachtbhannaí cuí.- mar atá leagtha amach san AUP.

Tá sé i gceist go ndéanfaidh ionadaithe scoile agus tuismitheoirí athbhreithniú rialta ar an AUP. Sula síneofar é ba chóir an AUP a léamh go cúramach lena léiriú go dtuigtear agus go nglactar le coinníollach na húsáide.

Chuireadh foireann na scoile an leagan seo den AUP le chéile i 2015

 

The aim of this Acceptable Use Policy is to ensure that pupils will benefit from learning opportunities offered by the school’s Internet resources in a safe and effective manner. Internet use and access is considered as a school resource and privilege. Therefore, if the school AUP is not adhered to this privilege will be withdrawn and appropriate sanctions – as outlined in this AUP- will be imposed.

 

It is envisaged that school and parent representatives will revise the AUP regularly. Before signing, the AUP should be read carefully to indicate that the conditions of use are accepted and understood.

This version of the AUP was put together by the staff in 2015

 

 

 

 

Straitéis na Scoile

Bainfidh an scoil leas as roinnt straitéisí chun cur chomh mór agus is féidir le deiseanna foghlama agus le baoil a bhaineann leis an Idirlíon a laghdú. Is iad  na straitéisí na cinn seo a leanas:

Go ginearálta:

 • Beidh múinteoir i gcónaí ag maoirsiú seisiúin Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide.

 

 • Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar úsáid Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide na ndaltaí.

 

 • Cuirfear oiliúint ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí maidir le sábháilteacht Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide

 

 • Ní cheadófar íoschóipeail nó uaslóideáil a dhéanamh ar bhogearraí nach mbeidh ceadaithe

 

 • Bainfear leas as bogearraí fiaras agus tabharfar é suas chun dáta go rialta

 

 • Cleachtóidh na daltaí dea ‘netiquette’ ar an idirlíon i ngach tráth agus ní thabharfaidh siad faoi aon ghníomh a tharraingeoidh droch-cháil ar an scoil.

 

School’s Strategy

The school will employ a number of strategies in order to maximise learning opportunities and reduce risks associated with the Internet. These strategies are as follows:

General:

 • Internet sessions will always be supervised by a teacher.

 

 • The school will regularly monitor pupil’s Internet usage

 

 • Students and Teachers will be provided with training in the area of Internet Safety

 

 • Uploading and downloading of non-approved software will not be permitted

 

 • Virus software will be used and updated on a regular basis

 

 • Students will observe good “netiquette” at all times and will not undertake any actions that may bring the school into disrepute

 

 

 

 

 

 

 

An Greasán Domhanda

 

 • Ní rachaidh scoláirí chuig láithreáin Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide ar a mbeidh ábhair ghraostacha, mídhleathacha, fuatha nó a bheidh míchuí ar bhealach eile. Is chun críocha oideachais amháin a bhainfidh daltaí úsáid as an Idirlíon.

 

 • Beidh eolas ag daltaí ar cheisteanna cóipchirt a bhaineann le foghlaim ar line

 

 • Ní dhéanfaidh daltaí nochtadh nó foilsiú ar eolas phearsanta

 

 • Beidh a fhios ag na daltaí go bhféadfadh aon úsáid lena n-airítear eolas a dháileadh nó a fháil, cibé obair scoile nó nithe pearsanta a bheith faoi mhonatóireacht ó thaobh ghníomhaíocht neamhghnách, slándála, nó cúiseanna bainistíochta greasáin.

 

World Wide Web

 

 • Pupils will not visit Internet sites that contain obscene, illegal, hateful or otherwise objectionable materials. Pupils will use the Internet for educational purposes only.

 

 • The pupils will be familiar with copyright issues relating to online learning

 

 • Filtering software and/or equivalent systems will be used in order to minimise the risk of exposure to inappropriate material

 

Ríomhphost

 

 • Ní sheolfaidh agus ní bhfaighfidh daltaí aon ábhar a bheidh mídhleathach, graostach ná míchlúiteach nó a bhfuil sé i gceist leis cur as do dhuine eile nó imeaglú a dhéanamh orthu

 

 • Ní fhoilseoidh daltaí a sonraí pearsanta féin ná sonraí daoine eile , nithe mar sheoltaí nó uimhreacha fóin nó pictiúir

 

 • Ní shocróidh daltaí cruinniú casadh go fisiciúil le haon duine ar ríomhphost

 

 • Tabharfaidh daltaí ar aird gur faoi réir chead óna múinteoir a fhéadfaidh daltaí aguisíní le ríomhphoist a fháil agus a sheoladh

 

E-mail

 

 • Pupils will not send or receive material that is obscene, defamatory, or that is intended to annoy or intimidate another person

 

 • Pupils will not reveal their own or other pupil’s personal details, such as addresses, telephone numbers or pictures

 

 • Pupils will never arrange a face-to-face meeting with someone via email

 

 • Pupils will note that sending and receiving e-mails attachments is subject to permission from their teacher

 

Comhrá Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide

 

 • Ní bheidh rochtain ag daltaí ar sheomraí chomhrá, ar fhóraim chomhrá agus ar fhóraim leictreonacha cumarsáide eile ach amháin do de réir mar a bheidh ceadaithe ag an scoil

 

 • Ní bhainfear leas as seomraí chomhrá, fóraim phlé agus fóraim chumarsáide leictreonacha eile ach amháin do chríocha oideachais agus beidh sin faoi mhaoirseacht ag gach tráth

 

 • Bainfear úsáid as ainmneacha úsáideoirí chun fíorchéannacht a cheilt

 

 • Ní shocróidh daltaí cruinniú casadh go fisiciúil le haon duine via comhrá Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide

 

 • Ní fhoilseoidh daltaí a sonraí pearsanta féin ná sonraí daoine eile

 

 • Beidh a fhios ag na daltaí go bhféadfadh aon úsáid lena n-airítear eolas a dháileadh nó a fháil, cibé obair scoile nó nithe pearsanta a bheith faoi mhonatóireacht ó thaobh ghníomhaíocht neamhghnách, slándála, nó cúiseanna bainistíochta greasáin.

 

Internet Chat

 • Students will only have access to Chat rooms, discussion forums or other electronic communication forums that have been approved by the school

 

 • Chatrooms, discussion forums and other electronic forums will only be used for educational purposes and will always be supervised

 

 • Usernames will be used at all times to disguise identities

 

 • Face-to-face meetings with someone organised via Internet chat will be forbidden

 

 • Pupils will never disclose or publicise personal information
 • Pupils will be aware that any usage, including distributing or receiving information, may be monitored for unusual activity, security or networking management reasons

 

Greasán Scoile

 

 • Tabharfar deis do na daltaí tionscadail , obair ealaíne nó obair scoile a fhoilsiú ar an nGréasan Domhanda

 

 • Déanfaidh múinteoir comhordú ar fhoilsiú obair dhaltaí

 

 • Foilseofar obair dhaltaí i gcomhthéacs oideachais ar leathanaigh Gréasáin le fógra cóipcirt a choscfaidh cóipeáil den short sin gan cead sonrach i scríbhinn

 

 • Ní fhoilseofar grianghraif dhigiteacha, clipeanna éisteachta nó físe de dhaltaí aonair ar an ngréasan scoile gan chead.

 

 • Fágfar amach eolas pearsanta faoi dhaltaí mar sheoladh baile agus sonraí teagmhála den leathanach greasáin scoile

 

 • Beidh úinéireacht ag daltaí fós ar an gcóipcheart ar aon obair a fhoilseofar

 

School Website

 • Pupils will be given the opportunity to publish projects, artwork or school work on the World Wide Web

 

 • The publication of student work will be co-ordinated by the subject teacher

 

 • Pupil’s work will appear in an educational context on Web pages with a copyright notice prohibiting the copying of such work without express written permission

 

 • Digital photographs, audio or video clips of individual students will not be published on the school web site without permission.

 

 • Personal pupil information including home address and contact details will be omitted from school web pages

 

 • Pupils will continue to own copyright on any work published.

 

Reachtaíocht

Soláthróidh an scoil eolas ar an reachtaíocht seo a leanas maidir le h-úsaíd an Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide agus ar chóir do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí dul i dtaithí uirthi:

 • An tAcht um Ghainneáil ar leanaí agus Pornagrafaíocht leanaí 1998
 • An tAcht Tascartha 1993
 • An tAcht um Fhístaifeadtaí 1989
 • An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

 

Legislation

The school will provide information on the following legislation relating to use of the Internet which teachers, students and parents should familiarise themselves with:

 • Child Trafficking and Pornography Bill 1997
 • 1993 Interception Act
 • Video Recordings Act 1989
 • The Data Protection Act 1988

 

Structúir Thacaíochta

 

Cuirfidh an scoil eolas ar fáil do dhaltaí agus do thuismitheoirí faoi phríomhstruchtúir agus eagraíochtaí tacaíochtaí a bhíonn ag deileáil le h-ábhar mídhleathach agus dhochrach an Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáide.

Tá cúnamh Sábháilteachta Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáidee ar fáil do thuismitheoirí agus do dhaltaí ag www.ncte.ie  agus www.scoilnet.ie

 

 

Support Structures

 

The school will inform pupils and parents of key support structures and organisations that deal with illegal material or harmful use of the Internet.

Internet Safety advice is available for parents and pupils at www.ncte.ie  and www.scoilnet.ie

Freagrachtaí an Scoláire

Tá dualgas ar chuile scoláire cloí le rialacha na scoile i dtaobh na h-Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáidee.

 

 1. Is pribhléid é don scoláire dul ar an idirlíon
 2. Is gá ceist a chur ar an múinteoir le dul ar an idirlíon.
 3. Ní cheart eolas príobháideach a thabhairt amach ar aon suíomh Teicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáidee.
 4. Níl cead aon eochar USB a úsáid gan cead an mhúinteora.
 5. Níl cead féachaint ar aon rud mí-dhleathach a thabharfadh droch ainm don scoil.
 6. Má bhristear aon cheann de na rialacha seo beidh smacht bhannaí áirithe i gceist.

 

Children’s Responsibilities

Every child in the school has a responsibility to follow the school’s Use of Internet Rules

 1. It is a privilege for a child to be allowed use the Internet
 2. The teacher must give permission for the Internet to be used.
 1. No private details may be given on line on any site.
 1. No USB devices may be used without the permission of the teacher.
 1. Children may not look at any illegal material that could give the school a bad name.
 2. Sanctions will be imposed should any of the above rules are broken.

 

Smachtbhannaí

D’fhéadfadh gníomh disciplíne teacht as mí-úsaíd a bhaint as an Idirlíon, lena n-airítear tarraingt siar pribhléidí rochtana agus i gcásanna tromchúiseacha fionráí nó díbirt. Tá sé de cheart ag an scoil freisin aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha a thuairisciú chuig na húdaráis chuí.

Sanctions

Misuse of the Internet may result in disciplinary action, including written warnings, withdrawal of privileges, and in extreme cases, suspension or expulsion. The school also reserves the right to report any illegal activities to the appropriate authorities.

 

 

 

 

 

 

 

 

Freagrachtaí Bhaill Fóirne Coláiste Cois Life

 1. Leanfaidh baill fóirne na scoile na treoracha atá leagtha amach sa pholasaí Úsáide Inghlactha seo.
 2. Síneoidh Baill fóirne an Fhoirm Iarratais a deireann go bhfuil na treoracha léite, agus go dtuigeann sé/sí na treoracha go léir agus go bhfuil sé/sí sásta cloí leis na treoracha go léir, agus go nglacann siad freagracht dá gcuid gníomhaíochtaí.
 3. Déanfaidh siad maoirseacht nuair a bhíonn an Idirlíon in úsáid ag na scoláirí.
 4. Taispeáinfidh siad conas teicneolaíocht a úsáid i gceart i suíomh scoile.
 5. Coimeádfaidh siad fócas ar an gCuraclam scoile.
 6. Cinnteoidh siad go bhfuil foirm PÚI ceada sínithe ag na scoláirí sula scaoiltear leo ar an Idirlíon.
 7. Coimeádfaidh siad an focal faire don úsáideoir faoi rún.
 8. Ní mór don mhúinteoir gan an ríomhaire a fhágáil logáilte isteach nuair nach bhfuil aon mhúinteoir i bhfeighil ar an ríomhaire.
 9. Cinnteoidh siad go bhfuil an ríomhaire in úsáid go dleathúil mar atá ceadaithe ag ceadúnas an bhogábhair
 10. Ní chuirfidh siad aon bhogábhar ar ríomhaire nó líonra scoile nach bhfuil ceadaithe ag an Ball Fóirne le freagracht ICT, nó an Príomhoide
 11. Ní lorgóidh siad, ní sheolfaidh siad agus ní ghlacfaidh siad le hábhair nach bhfuil i gcomhréir le misean, éiteas agus luachanna Coláiste Cois Life.

 

 1. Employees will follow the guidelines set forth in this A.U.P.
 2. Employees will return the application form signed by the user stating the user has read, understands, agrees and will adhere to all guidelines and assume responsibility for their own actions
 3. Employees will supervise student use.
 4. Employees will model and provide instruction in the ethical and appropriate use of technology in a school setting.
 5. Employees will maintain a curricular focus.
 6. Employees will ensure all students have signed an AUP permission form before allowing them access the Internet and network.
 7. Employees will keep the user password secure and confidential.
 8. Employees will not leave a logged-in computer unattended.
 9. Employees will ensure that the computer is being legally used according to the software’s licence
 10. Employees will only install software onto a school computer or network, which has been approved by the staff member with responsibility for ICT or the principal.
 11. Employees will not transmit, request or receive materials inconsistent with the mission, ethos and values of Coláiste Cois Life.

 

 

Úsáid Inglactha

Tá Ríomhairí agus líonra Coláiste Cois Life le bheith úsáidte i mbealach freagrach, éifeachtach, eiticiúil agus dleathach a thacaíonn le haidhmeanna oideachasúla na scoile. Tá ceart ag Bainistíocht na scoile monatóireacht a dhéanamh ar an úsáid seo.

Ceadaítear na ríomhairí a úsáid do úsáid phearsanta ó am go h-am chomh fada is nach gcuireann an úsáid sin isteach ar fhreagrachtaí, dhualgaisí agus comhlíonadh dhualgaisí, nó ar fheidhmiú an chórais nó ar úsáideoirí eile an chórais. Ciallaíonn “úsáid phearsanta ó am go h-am” ná “ úsáid a bhaineann oibrí aonarach as na ríomhairí chun teachtaireachtaí pearsanta a chuir taobh amuigh de am ranga”.

Úsáid nach bhfuil ceadaithe

Clúdaíonn sé seo na rudaí a leanas, ach níl sé teoranta leo:

 1. Ag teacht ar, ag cuir ar aghaidh nó ag glacadh le h-ábhair pornografaiciúil.
 2. Ag glacadh páirt i gcneamhaireacht nó bradáil “cyber” . Ciallaíonn bradáil ná go dtógann duine ábhar a chuir duine/daoine eile le chéile agus ag ligint orthu gur uathu féin a tháinig sé.
 3. Ag íoslódail nó ag lódáil bogábhar nó fheidhmeanna gan chead ón bPríomhoide

 

Acceptable Use

Coláiste Cois Life’s computers and networks are to be used in a responsible, efficient, ethical and legal manner and must be in support of the educational objectives of the school. Management reserve the right to monitor this usage.

Incidental personal use of school computers is permitted as long as such use does not interfere with the employee’s job, duties and performance, with system operations or other system users. “Incidental personal use” is defined as “use by an individual employee for occasional personal communications outside of class time”.

Unacceptable Use

This includes but is not limited to the following:

 1. Accessing, transmitting, or receiving obscene or pornographic material.
 2. Engaging in cyber cheating or plagiarism. Plagiarism is material created by others and presenting it as your own.
 3. Downloading or loading software or applications without permission from the Principal.

 

Is treoir ginearálta na samplaí thuas de na h-úsáidí nach bhfuil ceadaithe, ach ní chlúdaíonn siad gach gníomhaíocht nach bhfuil ceadaithe sa scoil.  Má tá ceisteanna ag baill fóirne faoi ghníomhaíocht atá /nach bhfuil ceadaithe, ba chóir dó/di tuilleadh treoir a lorg ón bPríomhoide.

The above provide general guidelines and examples of prohibited uses for illustrative purposes but do not attempt to state all required or prohibited activities by users. Staff who have questions regarding whether a particular activity or use is acceptable should seek further guidance from the Principal.

 

 

Toradh ar an bPÚI

Is pribhléid é bheith in ann achmhainní teicneolaíochta Choláiste Cois Life a úsáid. I gcás nach gcloífear leis na treoirlínte, nó go n-úsáidfear an teicneolaíocht i mbealach neamhoiriúnach nó neamheiticiúil, cuirfear smachtbhannaí i bhfeidhm, mar shampla, pribhléidí a bhaint maidir le h- úsáid na hTeicneolaíocht Fáisnéise agus Cumarsáidee, gníomhaíocht smachtúil nó gníomhaíocht oiriúnach dleathúil.

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí seo go bliantúil nó mar a thagann achtanna amach a bhaineann leis. Cuirfear aon phairtnéirí lena mbaineann sé ar an eolas faoi aon athraithe ann i ndiaidh athbhreithniú.

Consequences of the AUP

The use of technology resources in Coláiste Cois Life is a privilege. Inappropriate or unethical use or failure to adhere to guidelines may include but are not limited to limitation or cancellation of user privileges, possible disciplinary action and/or appropriate legal action.

This policy will be reviewed annually by the BOM, or as new legislation dictates. All partners will be informed of any amendments necessary after such a review.

Scroll to Top