Polasaí Inghlactha Úsáid iPad

Is féidir PDF den polasaí seo a íoslódáil anseo.

A PDF of this policy can be downloaded here

Polasaí Inghlactha Úsáid iPad

Ba chóir an polasaí seo a léamh in éineacht leis  An Cód Iompar agus An Polasaí Úsáid Inghlactha TFC agus na Meáin Sóisialta.

Beidh an polasaí seo i bhfeidhm ar feadh an scoilbhliain iomlán, laethanta saoire san áireamh.

This policy must be read in conjunction with the Code of Behaviour and the ICT and Social Media Acceptable Use Policy (AUP).

This policy remains in force throughout the school year, including all holidays.

 

 

 

 1. Úsáid Oideachasúil Amháin

Tá sé i gceist go n-úsáidfear an iPad do úsáid oideachasúil amháin. Cumrófar na iPads ar chaoi a ligfear do cláir oideachasúil amháin a úsáid. Beidh sé do-dhéanta Aipeanna eile a íoslódáil ar an iPad.

 1. Educational Use Only

The iPad is for educational use only. iPads will be configured such that only preloaded educational applications are permitted on the iPad. It will not be possible to download other Apps.

 

 

 

 1. Trealamh

Tá tuismitheoirí freagrach as ucht an iPad a cheannach ar son a páiste. Coinníonn tuismitheoirí úinéireacht agus sealbh an iPad, agus tugann siad cead do mhúinteoirí nó bhainistíocht scoile an iPad a bhailiú, imscrúdú nó coigistiú (do thréimhse ama teoranta), agus bogearraí nó crua-earraí a athrú mar is gá. Aontaíonn tuismitheoirí go ndéanfaidh an scoil bainistiú agus monatóireacht ar úsáid an iPad chun a cinntiú go bhfuil an úsáid a bhaintear as de réir PUI TFC na scoile. Is pribhléid é úsáid an iPad laistigh do shuíomh na scoile. Is féidir an phribhléid seo a bhaint ó scoláirí má sháraítear an polasaí seo nó an PUI TFC.

 1. Equipment

Parents are responsible for purchasing the iPad for their son/daughter. Parents retain ownership and possession of the iPad and agree to grant to teachers and school management the right to collect, inspect or confiscate (for a limited period) the iPad at any time and the right to alter, add or delete any installed software or hardware. Parents also agree that the school will manage and monitor the iPad for inappropriate use of school resources, in accordance with the ICT AUP. Usage within the school is a privilege and not a right. Students may lose the privilege to use the iPad and to have it in their possession if they abuse their responsibilities and breach this policy, or the ICT AUP.

 

 

 

 1. Ionadaíocht Trealamh

Muna bhfuil iPad an scoláire ag obair, déanfaidh an choláiste iarracht iPad a chur ar fáil don scoláire fad is atá iPad an scoláire á dheisiú. Beidh an polasaí seo i bhfeidhm don iPad ionadaithe freisin. Ní tabharfar ach iPad amháin do scoláire ag am ar bith. Má dhéanann an scoláire damáiste don iPad ionadaithe, dearmad é a thabhairt ar scoil, nó é a thabhairt ar scoil gan é a bheith luchtaithe, ní tabharfar gaireas eile ionadaithe dóibh.

 1. Substitution of Equipment

In the event that a student’s iPad is not functioning, the school will endeavour to provide a spare iPad for use while the student’s iPad is being repaired or replaced. The terms of this AUP remain in effect for the substitute iPad. Only one substitute iPad will be provided to a student at any given time. If a student damages, forgets to bring the replacement iPad to school, or comes to school with it uncharged, a second substitute device will not be provided.

 

 

 

 1. Damáiste nó Caillteanas Trealamh

Ba chóir aon damáiste nó caillteanas a thuairisciú don Múinteoir Ranga, Ceann Bliana nó Comhordaitheoir TFC. Molltar do gach scoláire/tuismitheoir polasaí árachais a fháil don iPad. Má cailltear an iPad, nó má déantar damáiste do nach bhfuil clúdaithe ag an bpolasaí árachais, tá an clann freagrach as iPad nua a cheannach. Níl an scoil freagrach as an iPad

 1. Damage or Loss of Equipment

Students must report any damage or loss to either the Class Tutor, Year Head or the ICT Coordinator. Students/Parents are advised to obtain an insurance policy for the iPad. If an iPad is lost or damaged by neglect or misuse, which is not covered by the insurance policy, it is the family’s financial responsibility to replace the iPad. The school is not responsible for the iPad.

 

 1. Freagrachtaí an Scoláire Student Responsibilities

Ginearálta                                                                                           General

 

 • Tar ar scoil gach lá leis an iPad luchtaithe go hiomlán (>80% luchtaithe).
 • Déan cinte nach bhfuil aon aipeanna nó suíomhanna ar oscailt i rith ranga nach bhfuil ag teastáil.
 • Stop LÁITHREACH as úsáid a bhaint as an iPad má iarrtar ort. Ní cóir aon aipeanna a dhúnadh, ach lámha a bhaint ón iPadláithreach.

 

 • Tá sé de cheart ag múinteoirí imscrúdú a dhéanamh ar na aipeanna is déanaí a úsáideadh ar iPad scoláire, gan aon ghearán ón scoláire
 • Tá cosc ar scoláirí an stair idirlíne a scriosadh go dtí go bhfaightear cead ón Múinteoir Ranga nó Ceann Bliana.
 • Coimeád an iPad cothrománach ar an mbord sa rang, muna n-iarrann an múinteoir a mhalairt ort
 • Níl cead an iPad a úsáid roimh scoil, ag am Sosa, Lón nó ag deireadh an lae. Níl cead an iPad a úsáid idir ranganna.

 

 • D’fhéadfaí cead a fháil an iPad a úsáid i rith Staidéar Stiúrtha, ach ba chóir cead a lorg ón mhúinteoir ar dhualgais i gcónaí.
 • Arrive to school each day with a fully charged iPad (>80% charged).
 • Ensure that only Apps, websites etc. that relate to your work in class are open during class

 

 • IMMEDIATELY stop using an iPad if a teacher requests. If requested, students are not to close any apps and should go “hands off” from the iPad.
 • Teachers have the authority to view the most recently used apps on a student’s iPad, without any objection from
 • Students are prohibited from deleting internet history unless given specific instruction by Class Tutor or Year
 • Keep the iPad flat on the desk at all times when in class, unless otherwise directed by the teacher
 • The iPad should not be used before the start of the school day, at break, at lunch, or at the end of the school day. The iPad should not be used between classes.
 • Permission to use the iPad during Supervised Study may be given, but permission must be sought from the teacher on

 

 • Cloí leis an polasaí seo agus an PUI ·    Adhere to this policy and the ICT AUP.

 

Ceamara & Taifead Fuaime                                                         Camera & Sound Recording

 

 • CAITHFEAR iarradh ar mhúinteoir roimh an ceamara nó an feidhm taifead fuaime a úsáid.
 • Ní cheadaítear grianghraf do dhaoine, selfies san áireamh, in aon chor, ach amháin sa chás a bhfaightear cead sonrach ónmhúinteoir.
 • Ní cóir griangraif, físeáin nó taifid fuaime a roinnt le éinne, nó a uaslódáil ar aon suíomh idirlín nó aip leis an aidhm iad a roinnt, gan cead roimhré ón mhúinteoir.
 • Iarrtar ar úsáideoirí a chéile a úsáid nuair a bhíonn an ceamara in úsáid nó taifead fuaime á dhéanamh. Aontaíonn an úsáideoir nach n- úsáidfí an ceamara nó taifeadóir fuaime chun grianghraif, físeáin nó taifead fuaime mí- oiriúnacha, mí-dhleathacha nó gáirsiúil a thógaint, nó nach n-úsáidtear iad ar shlite a chruthóidh náire do aon
 • Caithfear le aon úsáid a bhaint as an ceamara sna leithris nó seomraí gléasta, is cuma an aidhm, mar shárú thromchúiseach ar an bpolasaí
 • You MUST ask a teacher before using the camera function or sound recording
 • Photographs of people, including selfies, are not allowed at any time, unless the teacher has granted specific permission.
 • Photographs, video and sound recordings should not be shared, or uploaded to any website or app for the purposes of sharing, without prior permission from the
 • Users must use good judgment when using the camera or recording sound. The user agrees that the camera and sound recorder will not be used to take inappropriate, illicit or sexually explicit photographs, videos or sounds, nor will they be used to embarrass anyone in any

 

 

 • Any use of camera in toilets or changing rooms, regardless of intent, will be treated as a serious violation of this

 

Sábháilteach                                                                                      Safety

 

 • Ní cheadóidh mic léinn do éinne an iPad a úsáid seachas do thuismitheoirí agus múinteoirí
 • Ní nochtfaidh mic léinn pasfhocail phearsanta a phoibliú a riamh.
 • Beidh múinteoir i gcónaí ag déanamh maoirseachta ar na seisiúin idirlín.
 • Bainfear úsáid as bogearraí scagtha nó as córais choibhéiseacha chun a chinntiú gur beag an baol a bheidh ann go dtiocfar ar ábhair neamhoiriúacha.
 • Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar úsáid Idirlín.
 • Cuirfear oiliúint ar fáil do mhic léinn agus do mhúinteoirí i réimse na sábháilteachta Idirlín.
 • Ní cheadófar cóipeáil aníos ná anuas de bhogearraí nach bhfuil
 • Bainfear úsáid as bogearraí a chosnaíonn an ríomhaire ó víris agus déanfar iad a nuashonrú go
 • Beidh cead múinteora ag teastáil chun dioscaí solúbtha, bataí cuimhne agus CD-ROManna nó meáin stórála dhigiteacha eile nach mbaineann leis an scoil a úsáid.
 • Beidh meas ag na mic léinn ar a chéile i gcónaí agus ní thabharfaidh siad faoi ghníomh ar bith a tharraingeodh droch-cháil ar ainm na

 

An Gréasán Domhanda

 • Ní thabharfaidh mic léinn cuairt d’aon ghnó ar láithreáin Idirlín ar a bhfuil ábhar gáirsiúil, mídhleathach, gráiniúil nó ábhar míshásúil
 • Ag teacht le nósanna imeachta na scoile, tabharfaidh mic léinn tuairisc don scoil ma thagann siad ar ábhar neamhoiriúnach de thaisme.
 • Úsáidfidh na mic léinn an tIdirlíon chun críche oideachais amháin.
 • Ní dhéanfaidh mic léinn eolas a chóipeáil le haghaidh tascanna gan aitheantas a thabhairt don fhoinse (bradaíl agus sárúcóipchirt).
 • Ní nochtfaidh mic léinn faisnéis phearsanta ná ní dhéanfaidh siad faisnéis phearsanta a phoibliú riamh.
 • Is sárú díreach ar bheartas um úsáid inghlactha na scoile é ábhair a chóipeáil anuas nó íomhánna nach mbaineann lena gcúrsa staidéir ag na mic léinn.
 • Beidh fhios ag na mic léinn go bhféadfaí monatóireacht a dhéanamh ar úsáid an idirlín, lena n-áirítear fáisnéis a dháileadh nó a fháil, chun súil a choimeád ar ghníomhaíocht neamhghnách nó ar chúiseanna a bhaineann le slándáil agus le bainistíochtlíonra
 • Students will not allow anyone use the iPad other than your parents and teachers
 • Students will never disclose their personal password in public
 • Internet sessions will always be supervised by a teacher.
 • Filtering software or equivalent systems will be used to ensure that there is little risk of inappropriate materials being

 

 • The school will regularly monitor Internet
 • Training will be provided for students and teachers in the area of Internet

 

 • Copying of unapproved software will not be permitted.

 

 • Software that protects the computer from viruses will be used and updated
 • Flexible discs, memory sticks and CD-ROMs or other non-school digital storage media will require teacher

 

 • Students will respect each other at all times and will not engage in any action that might bring the name of the school into

 

The World Wide Web

 • Students will not intentionally visit Internet sites that contain obscene, illegal, hateful or other unsatisfactory
 • In line with school procedures, students will report to the school if they accidentally find unsuitable material.

 

 • Students will use the Internet for educational purposes
 • Students will not copy information for tasks without acknowledging the source (plagiarism and copyright infringement)
 • Students will never disclose personal information or ever make personal information public.
 • Copying of materials or images not related to their course of study by students is a direct breach of the school’s acceptable use
 • Students will be aware that internet usage, including the distribution or receipt of information, may be monitored for unusual activity or for reasons related to security and network management.

 

Aire                                                                                                        Care

 

 • Coimeád an iPad faoi ghlas le do phasfhocal nó nach bhfuil sé in úsáid.
 • Ná cur graffiti nó greamaitheoirí ar an iPad nó clúdach. Ní cheadaítear íomhánna cúlra mí- oiriúnacha
 • Ná athraigh an iPad ar shlí ar bith. Ná bain sraithuimhreacha, aitheantais nó greamaitheoirí scoile ón iPad
 • Coimeád an iPad sa chás, agus i do thaisceadán nuair nach bhfuil sé in úsáid.
 • Do iPad a iompar i do mhála scoile ar do bhealach ar scoil agus abhaile
 • Ba chóir duit bheith cinnte nach bhfágann tú do iPad ar imeall an bhoird, nó in aon áit eile in d’fhéadfaí damáiste a dhéanamh
 • Ba chóir duit bheith ar eolasach ar cá bhfuil do iPad i gcónaí.
 • Keep your iPad locked using your password when not being
 • No graffiti or stickers on the iPad or cover. No inappropriate background images

 

 • Do not permanently alter the iPad in any way. Do not remove serial numbers, identification or school stickers from the iPad
 • Keep the iPad in a protective case and in your locker when not in use.
 • Carry the iPad in your school bag when travelling to and from school
 • Students should take care not to leave their device on table edges or in any position where damage may occur
 • You should know where your iPad is at all

 

 

 

Ríomhphost

 • Bainfidh mic léinn úsáid as cuntas ríomhphoist scoile atá faomhaithe faoi mhaoirseoireacht nó le cead múinteora.
 • Ní sheolfaidh mic léinn ábhar ar bith atá mídhleathach, gáirsiúil nó clúmhillteach ná ábhar a chuirfeadh isteach ar dhuine eile nó a chuirfeadh eagla air / uirthi. Ní ceadmhach dóibh glacadh lena leithéid ach an
 • Ní nochtfaidh mac léinn a sonraí pearsanta féin ná sonraí pearsanta duine eile, sonraí ar nós seoltaí nó uimhreacha teileafóin nó pictiúr.
 • Ní dhéanfaidh mac léinn riamh cinneadh bualadh le duine ar cuireadh aithne air / uirthi tríd an ríomhphost ná tríd an idirlíonamháin.
 • Beidh mic léinn ar an eolas go bhfuil seoladh iatáin ríomhphoist faoi reir chead an mhúinteora, mar aon le fáil iatán

 

Comhrá Idirlín

 • Ní bheidh rochtain ag mic léinn ach ar sheomraí comhrá, fóraim phlé, cuir teachtaireachtaí agus fóram cumarsáide leictreonaí eile atá faomhaithe ag an
 • Bainfear úsáid as seomraí comhrá, fóraim phlé, agus fóraim chumarsáide leictreonacha eile chun críche oideachais amháin, agus déanfar maoirseacht orthu i gcónaí.
 • Bainfear úsáid as Ainmneacha Úsáideora chun go mbeidh na mic léinn
 • Ní cheadófar do mhic léinn socrú a dhéanamh trí chomhrá Idirlín bualadh le

Email

 • Students will use a class email account approved under teacher supervision or permission.
 • Students will not send any material that is illegal, obscene or defamatory or material that would interfere with or intimidate another person. Nor can they accept
 • A student shall not disclose his or her personal data or that of another person, such as addresses or telephone numbers or
 • A student will never decide to meet someone who has been identified by e-mail or through the internet alone.
 • Students will be informed that an email attachment address is subject to the permission of the teacher, together with the receipt of an attachment.

 

Internet Chat

 • Students will only have access to chat rooms, discussion forums, messages and other electronic communications forums approved by the school.
 • Chat rooms, discussion forums and other electronic communication forums will be used for educational purposes only, and will continue to be
 • User Names will be used to identify
 • Students will not be allowed to arrange by internet chat to meet someon

 

Aipeanna & eLeabhartha                                                             Apps & eBooks

 

 • Níl ach méid stóras teoranta ar an iPad. Tógann ábhar acadúil tús áite ar ábhar
 • Ní cheart do scoláirí ceol agus aipeanna a bheith ar an iPad nach gcloínn le ceartchóip.
 • Memory space is limited. Academic content takes precedence over personal
 • Users are not allowed to have music or install apps on their iPad which do not comply with copyright.

 

 • Bain úsáid as an aip “Notes” chun taifead a choimeád do na pasfhocail do na
 • Ba cheart taifead a bheith scríofa in áit éigin sábháilte sa bhaile
 • Déan cinnte go bhfuil do eLeabhartha insealbhaithe agus ag obair i gceart. Má tá fadhbanna agat, ba chóir é a lua le do Mhúinteor Ranga sa chéad áit.
 • Make use of the “Notes” app to keep track of your eBook passwords
 • A written record should be kept at home in a secure place
 • Students should ensure that their eBooks are installed and working properly. Any issues or faults with eBooks should be reported to initially to class

 

 

Obair Scoile                                                                                        School Work

 

 • Má fhágtar an iPad sa bhaile nó má thagtar ar scoil gan é a bheith luchtaithe, tá sé de dhualgais ar an scoláire an obair scoile ar fad a chomhlíonadh mar a bheadh iPad acu. Bíonn gnáth-rialacha scoile i bhfeidhm
 • Ní leithscéal cúiseanna teicniciúla iad gan aon obair scoile nó baile a bheith críochnaithe, muna bhfuil aon bhealach eile é a dhéanamh.

 

 • I gcás gnímh smachta (m.sh. coigistiú), tá sé de dhualgais ar an scoláire obair scoile agus baile a dhéanamh.
 • If an iPad is left at home or is not charged, the user remains responsible for completing all schoolwork as if they had use of their iPad. Normal school rules

 

 • Malfunctions or technical issues are not acceptable excuses for failing to complete school work, unless there is no other means of completion.
 • In the event of any disciplinary action (e.g. confiscation), the completion of all class work remains the responsibility of the

 

 

Damáiste, Caillteanas & Gaidíocht                                          Damage, Loss & Theft

 

 • Abair le do Mhúinteoir Range, Ceann Bliana nó Comhordaitheoir TFC má tá fadhb, dámáiste nó má ghoidtear do iPad.
 • Is féidir le Wriggle iPads atá caillte/goidte a fhiosrú/leanúint ag úsáid “ Find my iPad”.
 • Má bhaineann scoláire mí-úsáid as do iPad, ní mór do Mhúinteoir Ranga nó Ceann Bliana a chur ar an eolas láithreach.
 • Fág do iPad i do thaisceadán i rith Sos, Lón agus má tá tú ar thuras nó ghníomh scoile eile. Caithfear cead a lorg ó mhúinteoir an iPad a úsáid lasmuigh don seomra ranga.

 

 

Reachtaíocht

Cuirfidh an scoil faisnéis ar fáil faoin reachtaíocht seo a leanas a bhaineann le húsáid an Idirlín. Ba chóir do mhúinteoirí, do mhic léinn agus do thuismitheoirí iad féin a chur ar an eolas faoin reachtaíocht seo:

 • An tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2018
 • Report any problems, damage or theft immediately to either your Tutor, Year Head or IT
 • iPads that are believed to be stolen may be tracked through Wriggle using “Find my iPad”.
 • Report any interference by any other student immediately to either the Class Tutor or the Year Head
 • Leave iPad in your locker during morning and lunch breaks and when you are on tours and activities. Specific permission will be given by teachers if students are required to have iPads outside class

 

Legislation

The school will provide information on the following legislation relating to the use of the Internet.

Teachers, students and parents should familiarize themselves with this legislation: \ t

 • Data Protection (Amendment) Act, 2018

 

 1. Freagrachtaí Tuismitheoirí Parent Responsibilities

 

 

 • Iarrtar ar thuismitheoirí monatóireacht a dhéanamh ar úsáid iPad a páistí sa bhaile. Bí cinnte go bhfuil coip don passfhocal
 • Déan cinnte nach n-úsáidtear aon Apple ID eile ar an iPad seachas an ID atá curtha ar ag Wriggle. Ni cheadaítear aon Apple ID eile ar iPad na scoile.
 • Ba chóir do thuismitheoirí an iPad a imscrúdú go rialta chun a cinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú i gceart.
 • Ba chóir do thuismitheoirí aon fadhbanna bainteach le damáiste, cur isteach, úinéireacht, seilbh nó úsáid an iPad leis an Múinteoir Ranga nó Ceann Bliana.
 • Ba chóir do thuismitheoirí imscrúdú a dhéanamh ar an iPad agus aon aipeanna ar bhonn rialta le cinntiú nach bhfuil aon ábhar mí- oiriúnach ann.
 • Ba chóir do thuismitheoirí imscrúdú a dhéanamh ar an stair ghréasáin ar an iPad le cinntiú nach bhfuil an scoláire nochtaithe d’aon ábhar mí-oiriúnach.
 • We ask parents to monitor their children’s use of their iPad while at home. Please be sure to have a copy of the
 • Ensure only that the ‘Apple ID’ provided by Wriggle on deployment day is the only ID installed on the iPad. Any other Apple ID is prohibited.
 • Parents should inspect the iPad regularly to ensure that it is in good working

 

 • Parents should report immediately any damage, interference or issues relating to ownership, possession or use of the iPad to the class tutor or Year
 • Parents should inspect the iPad and the installed Apps on a regular basis to ensure that there is no inappropriate

 

 • Parents should inspect the student’s iPad’s internet history on a regular basis to ensure that they are not exposed to inappropriate

 

 

 1. Freagrachtaí an Choláiste School Responsibilities

 

 

 • An polasaí seo, an Polasaí Úsáid Inghlactha TFC

agus an Cód Iompar a chur i bhfeidhm.

 • To enforce this policy, the ICT Acceptable Use Policy and the Code of

 

 • Taisceadán a chur ar fáil do stóráil sábháilte     To provide a locker for safe storage.

 

 • Iarracht a dhéanamh aon fadhbanna maidir le úinéireacht, sealbh agus úsáid an iPad a réiteach.
 • To make every effort to resolve any reported issues relating to ownership, possession or use of the

 

 1. Úsáid Teoranta agus Coigistiú Restricted Use and Confiscation

 

 

Gearrfar pionós ar aon scoláire a sháraíonn an PUI seo, PUI TFC Choláiste Cois Life, nó aon chaighdeán úsáid réasúnta a bhaineann leis an iPad. Is féidir an iPad a choigistiú ar feadh tréimhse ama teoranta, nó teorainn a chur ar a úsáid de bharr mí-úsáid a bhaint as ag an scoláire nó ag scoláire eile. Cúiseanna a chuirfear an iPad ar “Úsáid Teoranta” nó an iPad a choigistiú (níl an liosta seo iomlán):

Students who breach this AUP, Coláiste Cois Life’s ICT AUP or any reasonable standards of usage of the iPad will be subject to sanction. An iPad may be confiscated for a limited period or subjected to restricted use because of misuse either by the student or any other student. Reasons for placing a student on ‘Restricted Use’ or confiscation include, but are not limited to, the following:

 

 

 

 • Neamh-chomhlíonadh leis an polasaí seo, an polasaí PUI TFC nó an Cód
 • Non-compliance with this policy or the ICT

 

 • Úsáid mí-oiriúnach aon Aip     Inappropriate use of any App
 • Úsáid mí-oiriúnach an ceamara     Inappropriate use of the camera.

 

 • Ábhar mí-oiriúnach, mí-chruinn, aithiseach, gáirsiúil nó mídhleathach ar an iPad
 • Inappropriate, inaccurate, defamatory, obscene, or illegal material found on

 

 • Gan aire cheart a thabhairt don iPad     Failure to take proper care of the iPad.

 

 • Gan comhoibriú le fiosrúchán scoile maidir le mí-úsáid iPad
 • Gan an iPad a thabhairt chuig ranganna go leanúnach
 • Níl cead ag scoláirí “Jailbreaking” a dhéanamh ar an iPad nó ar aon bhealach eile sárú a dhéanamh ar teorainn curtha ar an iPad ag Apple nó Wriggle. Is sárú tromchúiseach ar fad é seo ar an PUI seo.
 • Mí-úsáid/Loitiméireacht – déanfar smachtbhanna ar aon iarracht a dhéanamh crua-earraí, bogearraí nó sonraí a scrios
 • Gearrfar pionós ar aon úsáideoir a dhéanann iarracht rochtain a fháil ar cuntais, comhaid nó sonraí úsáideora eile.
 • Aon ríomhchlár atá ar an iPad chun é a bhainistiú a bhaint nó athrú. Má bhaintear an clár bainistíochta ón iPad, gearrfar fíneáil €40 chun an clár a ath-insealbhú. Ní cheadaítear iPads a úsáid sa rang nó ar thalamh na scoile gan an clár bainistíochta bheith i láthair.
 • Failure to co-operate with school’s investigation of iPad
 • Repeated failure to bring iPad to class

 

 • Students may not “Jailbreak” or in any other way circumvent restrictions placed by Apple or Wriggle on the device. This is a serious breach of this

 

 • Malicious Use/Vandalism – Any attempt to destroy hardware, software or data will be subject to disciplinary action
 • Any user caught trying to gain access to another user’s accounts, files or data will be subject to disciplinary
 • Removal of the installed Mobile Device Management profile. If the management software is removed from the iPad, a €40 fine will be charged to re-install the software. iPads are not permitted to be used in class or on school premises without management software installed.

 

 

 

 

9.  Gnímh Smachta & Tréimhsí Coigistíochta
9. Disciplinary Actions & Confiscation Periods

 

 

 

Teacht ar scoil gan iPad, nó an iPad gan a bheith luchtaithe:

Arriving at school without iPad, or uncharged iPad:

 

Drochnóta sa Dialann                                                                            Note in Journal

 

An tríú uair i Mí:                                                                                Third time, and each subsequent time, in one Month:

Fanacht Siar                                                                                          Detention

 

Coigistiú de bharr mí-úsáid a bhaint as an iPad:                  Confiscation due to misuse of iPad:

 

Céim 1: 24 uair Step One: 24 hours
Céim 2: 48 uair Step Two: 48 hours
Céim 3: 1 Seachtain Step Three: 1 week
Céim 4: 2 Seachtain Step Four: 2 weeks

 

 

Ní gá go dtosófar le céim 1 más rud é go ndéanfar sárú tromchúiseach ar an bpolasaí seo. D’fhéadfaí tosú ar céim níos airde, ar dhiscréid an Mhúinteoir Ranga, Ceann Bliana agus, i gcásanna dáiríre, Bainistíocht an Choláiste.

In cases of serious infractions of this policy, it will not be necessary to begin with step 1. Punishment may begin at a higher step, at the discretion of the Múinteoir Ranga, Ceann Bliana agus, in exceptional cases, School Management.

 

 

 

D’fhéadfaí freisin go gearrfar pionóis breise ar an scoláire, ag braith ar dáiríreacht an eachtra, de réir an Cód Iompar agus an PUI TFC. D’fhéadfaí, mar shampla, fanacht siar, fionraí inmheánach, fionraí sa bhaile, díbirt agus tuairisciú chuig na Gardaí a ghearradh ar an scoláire.

Additional penalties may be imposed on the student, depending on the severity of the infraction, as per the Cód Iompar and ICT AUP. These may include detention, internal suspension, suspension at home, expulsion, and referral to the Gardaí.

 

 

 

Is ar dhiscréid an mhúinteora ábhar coigistiú a dhéanamh ar an iPad láithreach bonn. Déanfaidh an Choláiste iarracht téacsleabhartha fisiciúla a chur ar fáil do na ceachtanna an lá sin.

It is at the discretion of the subject teacher to confiscate the iPad immediately. The school will endeavor to provide physical textbooks for the duration of the lessons that day.

 

 

 

Má coigistítear an iPad, caithfidh an scoláire na téacsleabhartha fisiciúla a thabhairt ar scoil leo ar feadh tréimhse nacoigistíochta.

If an iPad is confiscated, it is expected that the student bring physical textbooks to school with them to use for the duration of the confiscation

 

 

Cuirfear an polasaí seo ar fail do scoláirí na scoile, foireann na scoile agus do choiste na dTuismitheoirí agus beidh sé ar fáil go héasca ag tuismitheoirí ach a iarraidh.

 

 

 

Déanfaidh an Bord Bainistíochta an polasaí seo a thabhairt faoi athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.

 

 

 

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an bpolasaí seo ar an 8ú Aibreáin 2019

 

 

 

 

 

 

Síniú:    Dónal de Róiste                            Dáta: 8ú Aibreáin 2019Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta

 

 

 

Dáta don chéad athbhreithniú eile: Aibreáin 2020

Scroll to Top